Realizarea unei rețele de senzori pentru mӑsurarea calitații aerului este necesarӑ cât mai repede

     Orașul Popești Leordeni este inconjurat de multe surse de poluare iar primӑria ar trebui sӑ gӑseascӑ soluții pentru protejarea locuitorilor de acești poluatori și sӑ ȋncerce identificarea lor dar și prevenirea poluӑrii. Cea mai mare poluare la care suntem expuși este cea a aerului. O rețea de senzori ajutӑ la mӑsurarea calitӑții aerului ȋn timp real și coroborat cu direcția vântului din momentele de poluare se poate identifica zona de provenințӑ a mirosului. Senzorii ar trebui sӑ poatӑ mӑsura atât valorile PM (particule in suspensie) pentru a vedea nivelul de praf și polen din aer dar și H2S (hydrogen sulfurat) pentru a demonstra instituțiilor de mediu cӑ acest tip de poluare existӑ cu adevӑrat.

 

 

     În completarea senzorilor, pentru cӑ tot a achiziționat Primӑria drone pentru supravegherea orașului, ar trebui verificat dacӑ sunt compatibile cu amplasarea unor senzori pentru mӑsurarea hidrogenului sulfurat și folosite ȋn episoadele când afarӑ miroase urât. 

Astfel de drone cu senzori și camera cu termoviziune au cei de la Garda de Mediu doar cӑ știm cu toții cӑ ei nu au program ȋn zilele de weekend sau seara/noaptea când sunt episoadele de poluare.

Împӑdurirea orașului

     Perdelele forestiere urbane sunt o mӑsurӑ de protecție ȋmpotriva poluӑrii. Ar trebui identificate cât mai multe zone pretabile plantӑrii de arbori și sӑ se planteze copaci cât mai maturi, mai ales dacӑ aceștia sunt plantați ȋn zone deja formate (parcuri, aliniamentul strӑzilor ȋn zone locuite, etc). O astfel de perdea forestierӑ se poate lua ȋn calcul atunci când se fac drumuri noi. De exemplu dacӑ s-ar face drumul de legӑturӑ de la sensul giroatoriu de

lângӑ cartierul Danubiana  pânӑ la stația de metrou Tudor Arghezi, acest drum se poate realiza cu perdea forestierӑ de ambele pӑrți. Totodatӑ mai existӑ un proiect care a plecat de la o inițiativӑ civicӑ: Centura Verde a Bucureștiului care ȋși propune ca Bucureștiul sӑ fie ȋnconjurat de o perdea forestierӑ. Primӑria Popești Leordeni ar trebui sӑ se alӑture de ȋndatӑ acestui proiect și sӑ prevadӑ o fâșie de teren la granița orașului cu Centura Bucureștiului unde sӑ planteze pomi pentru o centurӑ verde.

 

     Împӑdurirea se poate face și ȋn oraș, mai ales cӑ majoritatea blocurilor au fost construite ȋn afara legii adicӑ fӑrӑ spații verzi. Primӑria poate ȋncheia parteneriate cu diferite ONG-uri sau Ocolul Silvic și primeascӑ puieți de copaci pe care ulterior sӑ-I planteze pe terenuri publice sau sӑ-I doneze cӑtre asociațiile de proprietari pentru a planta ȋn incinta ansamblurilor. Prin societatea primӑriei ar putea ajuta asociațiile de proprietari pentru crearea alveolelor pentru pomi mai ales daca este nevoie de spargerea betonului.

Serviciu de salubritate performant

     Colectarea deșeurilor trebuie fӑcutӑ pe 3 fracții (minim): reciclabil (hârtie și carton, plastic și metal, sticlă), menajer și biodegradabil.

 

     Asigurarea de platforme pentru colectare selectivӑ ȋn cadrul asociațiilor de proprietari. Colectare separatӑ ȋn școli și ore de educație despre importanța colectӑrii separate a gunoiului.

 

     Implementarea programului plӑtești cât arunci:

  • ȋn cadrul caselor situația este simplӑ. Se pot oferi pubele smart pentru gunoiul menajer care au senzori de mӑsurare a gradului de umplere și la fiecare golire se calculeazӑ volumul de gunoi ridicat. La final de lunӑ va avea de platӑ ȋn funcție de volumul total de gunoi. Se vor oferi și pubele pentru deșeuri reciclabile iar oamenii automat vor prefera sӑ punӑ deșeurile reciclabile ȋn pubelele speciale decât sӑ fie calculate ca gunoi menajer. Ridicarea gunoiului reciclabil se va face gratuit.
  • ȋn cazul blocurilor este puțin mai complex tot acest proces. Pentru ȋnceput se poate aborda o soluție simplӑ care oferӑ posibilitatea, ca și-n cazul colectӑrii de la case, de a mӑsura/cântӑrii ȋn timp real cantitatea de gunoi ridicatӑ și la final de lunӑ sӑ fie facturatӑ asociației de proprietari. Totodatӑ este nevoie de asigurarea containerelor pentru colectare selectivӑ astfel ȋncât deșeurile reciclabile dar care sunt și voluminoase, sӑ fie colectate separat. În felul acesta asociațiile de proprietari vor fi facturați doar pentru gunoiul menajer.

     Existӑ fonduri nerambursabile prin PNRR pentru astfel de pubele dar și pentru achiziția unei platforme web prin care cetӑțenii sӑ vadӑ volumul real de gunoi.

Centre de colectare prin Aport Voluntar (CAV)

     Aceste centre de colectare prin aport voluntar sunt niște platforme de preluare și depozitare temporarӑ a deșeurilor care ȋn mod normal au regim special de colectare. Acest servciu este gratuit și permite cetӑțenilor sӑ ducӑ singuri deșeurile la acest centru și sӑ le lase ȋn containere separate. Avantajul acestor centre este cӑ deșeurile care ȋn mod normal se ridicӑ mai rar sau care se ridicӑ contra cost, sӑ fie lӑsate ȋn aceste centre gratuit atunci când au nevoie sӑ le arunce.

     Tot aici se poate realiza și un punct de ridicare imediatӑ unde oamenii pot lӑsa produse bune, funcționale dar pe care ei nu le mai folosesc și prima datӑ se pot lӑsa aici pentru a fi ridicate de cei care le-ar folosi. Produsele neridicate in douӑ sӑptӑmâni vor ajunge ulterior sӑ fie preluate spre reciclare.

     Aceste centre se pot face cu fonduri nerambursabile iar tot procesul sau nivelul de colectare separatӑ poate fi foarte complex, peste 10 – 15 tipuri de deșeuri .