Stație de apӑ cu bazine de retenție pentru ridicarea presiunii ȋn cartierul Popești Vest

     Majoritatea blocurilor sunt dependente de un grup de pompare propriu pentru ridicarea presiunii la apӑ. Acest lucru este din cauza faptului cӑ administrația localӑ a permis extinderea orașului pe orizontalӑ dar și pe verticalӑ fӑrӑ ca orașul sӑ aibӑ o rețea de apӑ care sӑ facӑ fațӑ acestui necesar. Pentru a rezolva aceastӑ problemӑ iar blocurile sӑ nu mai fie dependente de un astfel de grup de pompare, este nevoie sӑ se construiascӑ o stație de apӑ, cu bazine de retenție iar rețeaua de apӑ sӑ fie interconectatӑ și alimentatӑ de la aceastӑ stație de pompare.

 

     Se va pӑstra o singurӑ sursӑ de apӑ, asa cum este și una dintre condiționӑrile documentației de PUG, adicӑ vom avea apӑ de la Apa Nova București renunțând astfel la puțurile proprii și furnizarea serviciului de apӑ potabilӑ va fi gestionatӑ de operatorul local de apӑ și canal.

 

     Pentru extinderea rețelelor de apӑ potabilӑ au existat fonduri nerambursabile de la Ministerul Mediului, fonduri pentru care și Primӑria Popești Leordeni poate aplica.

Bazine de retenție apӑ pluvialӑ și canalizare ȋn sistem divizor.

     Orașul Popești Leordeni deverseazӑ toatӑ apa menajerӑ și cea pluvialӑ ȋn rețeaua de canalizare Apa Nova București ulterior este deversatӑ cӑtre stația de epurare de la Glina. În zilele cu ploi torențiale, din cauza faptului cӑ rețeaua de transport este deja plinӑ cu apa din București, `nu se poate deversa toatӑ apa astfel ȋncât se formeazӑ inundații ȋn diferite zone ale orașului. O soluție ar fi realizarea unor bazine de retenție apӑ pluvialӑ astfel ȋncât atunci când sunt ploi torențiale, apa se stocheazӑ ȋn aceste bazine fӑrӑ sӑ se mai formeze inundații prin oraș, urmând a fi deversatӑ când rețeaua se va elibera.

 

     Acest proiect a apӑrut și pe planurile Primӑriei undeva prin 2019-2020 dar de atunci nu s-a concretizat nimic iar terenul vizat la acel moment pentru expropriere a fost umplut cu blocuri.

 

     O altӑ problemӑ a orașului este cӑ sistemul de canalizare este mixt adicӑ apa menajerӑ și cea pluvialӑ sunt pe o singurӑ țeavӑ. În cazul acesta, proprietarii care locuiesc la demisol sunt expuși la fiecare ploaie și cu toate astea ȋn continuare se permite construirea cu sistem de canalizare mixt.

 

     Chiar dacӑ rețeaua actualӑ de canalizare este mixtӑ, ar trebui ca tot ce ȋnseamnӑ rețea nouӑ de canalizare publicӑ sau privatӑ sa fie ȋn sistem divizor adicӑ țevi separate. În felul acesta construim cu viziune spre viitor, ne pregӑtim și ne ușurӑm munca pentru a putea face tranziția la o canalizare separatӑ. Oricum este greu și costisitor ca pe actualele strӑzi sӑ se separe canalizarea dar sӑ ajungem peste ani sӑ vedem cӑ s-a construit numai așa, o sӑ fie o tragedie.

 

     Pentru extinderea rețelelor de canalizare au existat fonduri nerambursabile de la Ministerul Mediului, fonduri pentru care și Primӑria Popești Leordeni poate aplica.

Delegarea sistemului de iluminat public

     Sistemul de iluminat public reprezintӑ o necesitate crescând gradul de siguranțӑ la nivel local, descurajeazӑ sӑvârșirea de infracțiuni și contravenții, crește eficiența sistemului de supraveghere video a orașului, reducând chiar și necesitatea de patrulare a poliției locale putând astfel sӑ supravegheze alte obiective.

 

     Delegarea sistemului de iluminat implicӑ transferul sarcinilor și responsabilitӑților administrației locale cӑtre un operator extern. În cazul acesta obligațiile de extindere, modernizare și ȋntreținere a sistemului de iluminat cad ȋn sarcina operatorului reușind astfel sӑ se respecte obiectivele și indicatorii legali de performanțӑ. Odatӑ semnat contractual de delegare, operatorul poate ȋncepe investițiile de extindere a iluminatului stradal acolo unde este necesar.

 

     De exemplu dacӑ sistemul de iluminat public era delegat, Primӑria Orașului Popești Leordeni ar fi putut sӑ depunӑ proiecte de obținere fonduri nerambursabile pentru ȋnlocuirea corpurilor de iluminat vechi, ineficiente și care au un consum ridicat de energie cu niște corpuri de iluminat LED.

 

     Totodatӑ, acolo unde strӑzile sunt slab illuminate având corpuri de iluminat doar pe o parte a strӑzii și care nu fac fațӑ pentru un iluminat decent, este nevoie ȋnlocuirea consolelor simple ale corpurilor de iluminat cu niște console duble astfel ȋncât fiecare stâlp sӑ aibӑ câte douӑ corpuri de iluminat.