Efectele suprapopulӑrii unui cartier vs. suprafața infimӑ de locuri de joacӑ și parcuri

     Faptul cӑ ȋn cartierul Popești Vest suprafața totalӑ a spațiilor verzi publice este de ~1% din suprafața totalӑ a cartierului este o cauzӑ care poate duce la o muncӑ grea ȋn ceea ce privește ȋntreținerea acestora dar nu existӑ nicio scuzӑ pentru faptul cӑ ȋntreținerea spațiilor verzi este una precarӑ.

 

     Așa avem parcul de la Penny, un spațiu frecventat zilnic de sute de copii și adulți, o zonӑ unde oamenii pot sta pe o bancӑ ȋn aer liber și unde copiii se pot juca. Din pӑcate ȋn acest parc spațiile verzi au devenit zone de pӑmânt, copacii sunt ȋn mare parte uscați iar vegetația este crescutӑ necontrolat sau cu tot felul de mӑrӑcini.

     Spațiile verzi, unde existӑ iarbӑ/gazon, acestea sunt deteriorate pe majoritatea suprafeței iar din zone verzi au devenit zone de pӑmânt. Personal aș fi izolat/ȋmprejmuit treptat fiecare zonӑ de pӑmânt cu gard modular

și aș fi pus gazon, ȋngrӑșӑmânt și aș fi avut grijӑ sӑ aibӑ o udare suficientӑ. Dupӑ o sӑptӑmânӑ de protejare a zonei proaspӑt amenajate aș fi trecut la o altӑ zonӑ astfel ȋncât suprafața blocatӑ din parc sӑ fie cât mai micӑ dar și disconfortul locuitorilor și al copiilor sӑ fie cât mai mic.

 

     Gazonul se regenereazӑ prin tundere, ceea ce vedem cӑ se ȋntâmplӑ destul de rar mai ales cӑ avem și tot felul de brusturi crescuți la o ȋnӑlțime considerabilӑ… Iar udarea gazonului ar trebui fӑcutӑ pe timpul nopții dar urmӑrit cu mare atenție perioada de sfârșit. Dacӑ se udӑ la 7 dimineața, primii copii care ajung ȋn parc au ghinionul de a cӑlca prin noroaie. Undeva la 05:00 AM ar trebui sӑ se opreascӑ automat procesul de udare astfel ȋncât pânӑ la ora 09:00 – 10:00 pӑmântul sӑ se usuce.

 

     Având ȋn vedere nevoia de umbrӑ din acest parc dar și nevoia de verde, nu aș fi pierdut ocazia ca ȋn perioadele prielnice plantӑrii de copaci (toamna și primӑvara) sӑ urmӑresc evoluția fiecӑrui copac și sӑ-i schimb pe cei uscați. Mai mult de atât, aș fi cӑutat sӑ cumpӑr copaci cât mai mari care sӑ genereze umbrӑ cel târziu din al 2-lea an de vegetație. În acest moment, dupӑ 4 ani de la darea ȋn folosințӑ a acestui parc NU EXISTĂ UMBRĂ! Udarea acestora este vitalӑ pentru a avea copaci verzi și puternici.

     Mobilierul urban este și el foarte important iar aceastӑ supraaglomerare coroboratӑ cu copii/adolescenți nu tocmai cuminți, ne face sӑ vedem un parc aproape vandalizat. Coșurile de gunoi ar trebui ȋnlocuite cu unele antivandalism.

     Decorațiunile ar trebui schimbate sau eliminate pentru cӑ mai mult stricӑ imaginea acestui parc decât sӑ-l ȋnfrumusețeze. Am avut un iepuraș pe care l-a prins și-un Crӑciun, avem o inimioarӑ de aproape doi ani și care este degradatӑ iar toate astea lasӑ impresia unui parc uitat.

     Iar pentru a ne asigura cӑ se iau cele mai bune soluții ȋn ceea ce privește amenajarea spațiilor verzi, Primӑria ar trebui sӑ colaboreze cu peisagiști urbani care au pregӑtirea și experiența necesarӑ pentru a avea spații verzi așa cum trebuie.