INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Candidatul independent Ciprian – Adrian Moldovan și echipa sa de voluntari vă solicită sprijinul la completarea listelor de susținători și vă informează prin prezenta că, prin semnarea listelor de susținători puse la dispoziție de voluntari, confirmați că ați fost informat, și vă exprimați acordul, pentru prelucrarea datelor dumneavoastră conform celor de mai jos.

 

  1. Operatorul de date cu caracter personal este dl. Ciprian – Adrian Moldovan, candidat independent la alegerile pentru alegerile locale ȋn Popești – Leordeni din 9 iunie 2024 ȋn concordanțӑ cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și al Legii nr. 190/2018.
  1. Operatorul poate fi contactat la adresa de e-mail contact@popestiulindependent.ro .
  1. Datele cu caracter personal prelucrate de operator sunt datele obligatorii cerute de lege pentru completarea listelor de susținători ai unui candidat independent la alegerile pentru alegerile locale, respectiv: numele şi prenumele susţinătorului, data naşterii susţinătorului, denumirea, seria şi numărul actului de identitate al susţinătorului, precum şi semnătura acestuia.
  1. Scopul prelucrării este acela al întocmirii listelor de susținători cerute de lege pentru ca un candidat independent să poată candida la alegerile locale din 9 iunie 2024, în conformitate cu prevederile art. 49 alin.(2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.
  1. Temeiul legal al prelucrării îl constituie îndeplinirea unei obligații legale care revine candidatului independent la alegeri conform art. 49 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, respectiv art. 6 alin. 1 lit. c din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
  1. Destinatari: Listele de susținători sunt întocmite cu scopul de a fi puse la dispoziția birourile electorale de circumscripţie în vederea verificării lor și a validării candidaturii lui Ciprian – Adrian Moldovan la alegerile locale din 9 iunie 2024. În afara acestei instituții, listele de susținători nu vor fi partajate cu nicio altă persoană fizică sau juridică și nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel declarat.
  1. Perioada de stocare a datelor: După validarea candidaturilor, listele de susținători vor fi returnate candidatului independent, care are obligația conform legii de a păstra aceste liste și, implicit, datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă de 6 luni calculată de la data de 9 iunie 2024. Ulterior expirării acestei perioade, candidatul independent va distruge listele de susținători, iar datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi astfel șterse.
  1. Semnatarii listelor au următoarele drepturi, prevăzute în Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679: dreptul la informare (art. 13 și art. 14), dreptul de acces (art. 15), dreptul la rectificare (art. 16), dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”– art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), dreptul la opoziție (art. 21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22- pentru mai multe informații puteți accesa), dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

Puteți exercita oricare dintre drepturile listate mai sus prin folosirea metodelor de a ne contacta indicate la punctul 2.

 

Dacă considerați că drepturile dumneavoastră în legătură cu protecția datelor cu caracter personal au fost încălcate, iar răspunsul nostru nu a fost satisfăcător, puteți să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.